KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

Herb Gminy Marianowo oraz adres i dane kontaktowe Urzędu Gminy Marianowo

KARTA USŁUGI
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego


Podstawa prawna:        

 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego.

Ogólny opis

 1. Osoba, która utraciła dowód osobisty, lub której dowód osobisty został uszkodzony w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza, zgłasza niezwłocznie ten fakt organowi dowolnej gminy. Zgłoszenia dokonuje się osobiście na formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można również dokonać w formie elektronicznej kierując zgłoszenie do organu gminy, który wydał utracony lub uszkodzony dowód osobisty.
 2. Osoba, przebywająca poza terytorium RP, która utraciła dowód osobisty, lub której dowód osobisty został uszkodzony w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza, zgłasza niezwłocznie ten fakt dowolnej placówce konsularnej RP. Zgłoszenia dokonuje się osobiście na formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.
 3. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można dokonać za pośrednictwem usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji www.obywatel.gov.pl
 4. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego osoby niepełnoletniej lub ubezwłasnowolnionej dokonuje jeden z rodziców, opiekun prawny lub kurator.
 5. Dowód osobisty podlega unieważnieniu z dniem zgłoszenia do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej RP utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego lub przekazania do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej RP przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego.
  Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego należy złożyć niezwłocznie.
 6. Istnieje również możliwość czasowego zawieszenia certyfikatu podpisu osobistego zamieszczonego w warstwie elektronicznej dowodu. Jeżeli posiadacz dowodu osobistego nie wycofa zawieszenia w ciągu 14 dni licząc od dnia dokonania zgłoszenia, dowód wraz z certyfikatami zostanie automatycznie unieważniony. Jest to proces nieodwracalny, należy ubiegać się o nowy dowód osobisty.

Wymagane dokumenty:

 1. Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.
 2. Do zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego dokonanego osobiście w organie dowolnej gminy, należy załączyć uszkodzony dowód osobisty.
 3. Do zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego dokonanego w formie elektronicznej lub placówce konsularnej RP, uszkodzony dowód osobisty przekazuje się pocztą lub osobiście.

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Formularz elektroniczny wniosku oraz formularz w formacie PDF jest dostępny pod opisem usługi.
 2. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  • Złożyć osobiście w dowolnym urzędzie gminy w godzinach jego pracy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Przesłać drogą elektroniczną, wypełniając poniższy formularz znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP). Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego złożony w formie dokumentu elektronicznego musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
  • Przesłać pocztą do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Przesłać telefaksem do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Poprzez stronę internetową www.obywatel.gov.pl.

Opłaty:

Brak opłat.


Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Osoba, która dokonała osobistego zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w organie gminy lub placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej, otrzymuje zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.
 2. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego, oraz posiadaczowi dowodu osobistego przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał tego zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.
 3. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie przysługuje.


Jednostka odpowiedzialna:

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego prowadzący również sprawy z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i archiwum zakładowego, parter, pok. Nr 2, tel. (91) 561 38 66 wew. 15.