KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

 UDZIELANIE INFORMACJI O DANYCH OSOBOWYCH OSÓB ZAMELDOWANYCH
NA TERENIE GMINY ......

Podstawa prawna : art. 44h i 44i ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.)
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbiory PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych lub  
  2. Do wglądu:
  • dokument stwierdzający tożsamość
  • pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania m. in. Skarbu Państwa, wezwanie sądu do uzupełnienia braków, wezwanie Komornika

II. OPŁATY:
W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
do  30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
............

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w ............. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.