KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

POTWIERDZENIE  WSTĄPIENIA  W NAJEM  LOKALU  MIESZKALNEGO
PO  ZGONIE  NAJEMCY

Podstawa prawna: art. 691 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu po zgonie najemcy
      lub
  2. Załączniki: 
    - odpis skrócony aktu zgonu byłego najemcy 
    - wyrok sądu o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu 

II. OPŁATY:
   
    Nie pobiera się. 

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
     
 Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
............

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
 
      Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w .............