KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

POZBAWIENIE NAJEMCY UPRAWNIEŃ DO LOKALU KOMUNALNEGO

Podstawa prawna: art. 13 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001 r., Nr 71, poz. 733)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o pozbawienie uprawnień do lokalu   lub

II. OPŁATY:
   
    Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
      Do 30 dni, a w sprawach o których rozstrzyga sąd - bezterminowo.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
 
............

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
    
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

  • Jeżeli lokator wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku, inny lokator lub właściciel innego lokalu w tym samym budynku może wytoczyć powództwo o rozwiązanie przez sąd stosunku prawnego uprawniającego do używania lokalu i nakazanie jego opróżnienia (art. 13 ust. 1 ustawy). 
    Współlokator może wytoczyć powództwo o nakazanie przez sąd eksmisji małżonka, rozwiedzionego małżonka lub innego współlokatora tego samego lokalu, jeżeli ten swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie (art. 13 ust. 2 ustawy).