KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

PRZYDZIAŁ  LOKALU  SOCJALNEGO

Podstawa prawna: art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 i art. 14 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001 r., Nr 71, poz. 733)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o najem - lokalu socjalnego     lub

II. OPŁATY:
    
   Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
     
Do 30 dni.
      Wnioski realizowane są według kolejności oczekiwania zgodnie z listą mieszkaniową.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
............

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
    
 Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

  1. Najemcą lokalu socjalnego z zastrzeżeniem art.14 ust.1 Ustawy może zostać osoba nie posiadająca tytułu prawnego do lokalu, której dochody brutto w gospodarstwie domowym w 3-miesięcznym okresie poprzedzającym najem nie przekraczały 100% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 50% najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych.
  2. W przypadku orzeczenia przez sąd uprawnień do lokalu socjalnego, umowę na taki lokal zawiera się w pierwszej kolejności.
  3. Umowy najmu lokalu socjalnego zawiera się na okres 1 roku. W przypadku udokumentowania dochodów uprawniających do lokalu socjalnego umowa najmu może być przedłużona na kolejny okres. W sytuacji wzrostu dochodu rodziny, można zawrzeć umowę na czas nieoznaczony albo zastosować art.18 ust.1 i 2 Ustawy w przypadku braku udokumentowania dochodu.