KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

Herb Gminy Marianowo oraz adres i dane kontaktowe Urzędu Gminy Marianowo

KARTA USŁUGI
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie powyżej 18 lat


Podstawa prawna:        

 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego.

Ogólny opis

 1. Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty od ukończenia 18 roku życia.
 2. Dowód osobisty posiada warstwę graficzną i warstwę elektroniczną.
 3. Warstwa elektroniczna dowodu dziecka w wieku do 5 lat zawiera:
  • dane zamieszczone w warstwie graficznej dowodu osobistego zapisane w postaci elektronicznej wraz z danymi je uwierzytelniającymi, z wyjątkiem numeru CAN;
  • certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia wraz z danymi umożliwiającymi identyfikację elektroniczną i uwierzytelnienie;
  • certyfikat podpisu osobistego wraz z danymi do składania podpisu;
  • certyfikat potwierdzenia obecności wraz z danymi umożliwiającymi jego użycie;
  • przestrzeń umożliwiającą zamieszczenie kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego zgodnego z art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE.
 4. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dowód osobisty odbiera się w organie gminy, w którym wniosek został złożony.
 5. Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin. Jako osoba nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, nie będzie mogła wyrazić zgody na zamieszczenie w dowodzie certyfikatu podpisu osobistego. Zgodę taką wyraża rodzic, opiekun prawny lub kurator.
 6. Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania.
 7. Uchylanie się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego, zatrzymywanie bez podstawy prawnej cudzego dowodu osobistego oraz nie zwrócenie dowodu w razie utraty obywatelstwa polskiego – na podstawie art. 79 ustawy o dowodach osobistych podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny. Ukaranie następuje w trybie przepisów określonych w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.
 8. Kurator lub opiekun prawny posiadacza dowodu osobistego powiadamia niezwłocznie organ dowolnej gminy o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym w warstwie elektronicznej został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego, okazując prawo-mocne orzeczenie sądu w tej sprawie

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony formularz wniosku. Istnieje możliwość wypełnienia oraz wydrukowania wniosku przez pracownika urzędu.
 2. Ważny dokument paszportowy, a w przypadku jego braku, inny dokument zawierający fotografię. Osoby, które otrzymały polskie obywatelstwo, powinny przedstawić dokument podróży (paszport) lub inny dokument stwierdzający tożsamość. W przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną wymagany dokument należy okazać przy odbiorze dowodu osobistego.
 3. Jedna fotografia.
  • Do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
  • Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, odzwierciedlająca w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy.
  • Fotografia dołączana do wniosku składanego w postaci papierowej powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.
  • Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 633 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, spełniający ww. wymagania.

Przykłady prawidłowych zdjęć

Przykłady nieprawidłowych zdjęć

 

Zobacz pełną informację jak powinno być prawidłowo wykonane zdjęcie

Przewiduje się odstępstwa dotyczące fotografii:

Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia albo zawierający orzeczenie lub zaświadczenie dokument elektroniczny opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Jeżeli do wniosku składanego w postaci elektronicznej załączono odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia, jego oryginał składa się przy odbiorze dowodu osobistego.

 1. W przypadku gdy dane zawarte we wniosku budzą wątpliwości organ gminy może, w celu wyjaśnienia niezgodności, żądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia albo skróconego odpisu polskiego aktu małżeństwa lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Formularz elektroniczny wniosku oraz formularz w formacie PDF jest dostępny pod opisem usługi.
 2. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  • Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.
  • Przesłać drogą elektroniczną, wypełniając poniższy formularz znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP). Wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w formie dokumentu elektronicznego musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
  • Poprzez stronę internetową www.obywatel.gov.pl.
 3. W przypadku niemożności złożenia wniosku w organie gminy spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą, Wnioskodawca powiadamia organ, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.
  W tej sytuacji, odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania tej czynności.
  Jeżeli jednak, przyczyny złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego poza siedzibą gminy okażą się nieuzasadnione, nastąpi odmowa przyjęcia wniosku z pouczeniem o konieczności złożenia wniosku osobiście w organie gminy lub w formie dokumentu elektronicznego.
 4. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

Opłaty:

Brak opłat.


Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Po złożeniu wniosku Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku.
  Dowód osobisty, decyzja o odmowie wydania dowodu osobistego wydawana jest w ciągu 30 dni od złożenia kompletnego wniosku (wraz z wymaganymi dokumentami). W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin może zostać wydłużony.
 2. Odmawia się wydanie dowodu osobistego, w przypadku gdy:
  • Fotografia załączona do wniosku przesłanego w postaci elektronicznej nie spełnia określonych prawnie wymogów.
  • Wnioskodawca złożył wniosek z naruszeniem innych przepisów ustawy o dowodach osobistych.
 3. Odmowa ma postać decyzji administracyjnej. Wydanej decyzji administracyjnej nadany zostanie rygor natychmiastowej wykonalności.
 4. Dowód osobisty odbiera się osobiście w organie gminy, którym złożony został wniosek o jego wydanie.
 5. Kod PUK umożliwiający odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego odbiera posiadacz dowodu w organie gminy, który wydał dowód osobisty.

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.
 3. Na stronie internetowej https://obywatel.gov.pl/dowody-osobiste/sprawdz-czy-twoj-dowod-osobisty-jest-gotowy podając numer wniosku o wydanie dowodu.

Tryb odwoławczy

 1. Tryb odwoławczy występuje w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego.
 2. Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał.
 3. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.
 4. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.
 5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
 6. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji.

Jednostka odpowiedzialna:

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego prowadzący również sprawy z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i archiwum zakładowego, parter, pok. Nr 2, tel. (91) 561 38 66 wew. 15.