KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH.
ZGŁOSZENIE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA
W CIĄGU ROKU PODATKOWEGO

Podstawa prawna: art. 6 ust.6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 9 poz. 84), art. 21 § 1 pkt. 2 ustawy - Ordynacja podatkowa. 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Akt notarialny lub umowa kupna - sprzedaży lub umowa dzierżawy
  2. Wypełniony formularz "Wykaz nieruchomości"

II. OPŁATY:
Nie pobiera się:

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 60 dni - od dnia wszczęcia postępowania.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
............

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w ............) Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Opłata skarbowa:

  • za odwołanie - 5,00 zł.
  • za każdy załącznik - 0,50 zł.

VI. UWAGI:

  1. W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy - Ordynacja podatkowa.
  2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w ............