KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

PODATKI - ZALICZENIE NADPŁATY PODATKU NA POCZET PRZYSZŁYCH ZOBOWIĄZAŃ

Podstawa prawna: art. 76  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997r. z późniejszymi zmianami).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań     lub 

II. OPŁATY:
W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
............

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w ............) Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.