KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA

Podstawa prawna: art. 241 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997r . z późn. zmianami).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wznowienie postępowania    lub 
 2. załączniki:
  *dokumenty potwierdzające słuszność podania.

II. OPŁATY:
W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
............

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję o odmowie wznowienia postępowania (odwołanie składa się w .............) Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:
W sprawie zakończonej decyzją ostateczną± wznawia się postępowanie, jeżeli:
 • dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe (jeśli sfałszowanie dowodu lub popełnienie przestępstwa jest oczywiste, a wznowienie postępowania jest niezbędne w celu ochrony interesu publicznego, postępowanie może być wznowione również przed wydaniem przez sąd lub inny organ orzeczenia stwierdzającego sfałszowanie dowodu lub popełnienie przestępstwa; można wznowić także w przypadku, gdy postępowanie przed sadem lub innym organem nie może być wszczęte na skutek upływu czasu lub innych przyczyn, określonych w przepisach prawa),
 • decyzja wydana została w wyniku przestępstwa,
 • decyzja wydana została przez pracownika lub organ podatkowy, który podlega wyłączeniu,
 • strona nie z własnej winy nie brała udziału w postępowaniu,
 • wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji nie znane organowi, który wydał decyzję,
 • decyzja została wydana na podstawie innej decyzji lub orzeczenia sądu, które zostały następnie uchylone lub zmienione w sposób mogący mieć wpływ na treść wydanej decyzji,
 • decyzja została wydana bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu.