KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

POŚWIADCZENIE ŻYCIA OSOBOM POBIERAJĄCYM RENTY ZAGRANICZNE

Podstawa prawna : art. 217 § 2, pkt. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071 z późn. zmianami)
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Do wglądu:
    dowód osobisty

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Od ręki.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
............

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
W przypadku niesprawności fizycznej wnioskodawcy pracownik wystawia poświadczenie życia w miejscu pobytu wnioskodawcy