KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

POZOSTAŁE OPŁATY POBIERANE PRZEZ ............  (OSOBY FIZYCZNE) - W SPRAWACH UMORZEŃ, ROZŁOŻENIA NA RATY I ODROCZENIA

Podstawa prawna:

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
   
w zależności od sprawy

 1. Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku-opłaty    lub 
  lub
  Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej - opłaty    lub 
  lub
  Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku, zaległości, opłaty    lub 
 2. Załączniki - w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej
  • zaświadczenie o dochodach 
  • kopia zaznania podatkowego za poprzedni rok
  • odcinki emerytur lub rent 
  • zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego 
  • decyzja o przyznanej wnioskodawcy lub członkom jego rodziny pomocy społecznej
  • potwierdzenie kosztów utrzymania rodziny
  • potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia
  • kopia umów  zaciągniętych kredytów lub pożyczek
  • inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego

II. OPŁATY:
Opata skarbowa*:

 • za wniosek - 5,00 zł.
 • za każdy załącznik - 0,50 zł

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 60 dni

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA :
............

V. TRYB ODWOŁAWCZY* :
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w ............) Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Opłata skarbowa:

 • za odwołanie - 5,00 zł.
 • za każdy załącznik - 0,50 zł.

      *tryb odwoławczy przysługuje w przypadku:

 • opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • grzywny szkolnej
 • opłaty eksploatacyjnej
 • mandatu karnego

VI. UWAGI:

             Dotyczy następujących należności:

      1. Czynsz dzierżawny za grunty;
      2. Czynsz za najem lokalu użytkowego;
      3. Czynsz za najem lokalu mieszkalnego;
      4. Spłata lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego oraz nieruchomości;
      5. Opłata adiacencka;
      6. Opłata planistyczna;
      7. Koszty dokumentacji;
      8. Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
      9. Grzywna szkolna;
    10. Mandat karny;
    11. Opłata eksploatacyjna;
    12. Pozostałe należności wynikające ze stosunków cywilnoprawnych