KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

UDOSTĘPNIENIE NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
DO UMIESZCZANIA REKLAM

Podstawa prawna: art. 29 i art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 ze zmianami).


WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o udostępnienie nieruchomości komunalnych do umieszczania reklam   lub
 2. Załączniki:
  projekt reklamy w tym:
  • projekt techniczny nośnika
  • projekt graficzny reklamy właściwej
  • projekt elektryczny wraz z warunkami przyłącza - w przypadku reklamy świetlnej lub podświetlanej
  • szkic sytuacyjny lub fotografia 9 x 13 cm nieruchomości komunalnej z zaznaczonym miejscem umieszczenia reklamy

I. OPŁATY:
W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.

II. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do sześćdziesięciu dni.

III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
...............

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

 1. W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesantów.
 2. Wniosek o wydanie opinii należy złożyć oddzielnie na każdą kolejną reklamę.