drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

Zniszczenie/utrata/kradzież tablic rejestracyjnych i wymiana na nowe tablice

Podstawa prawna: art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 z późn. zm.); par. 12 ust. 1,2,3 i 5 oraz § 43 rozporządzenia MI z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133, poz. 1123 z 2002 r. z późn. zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o wydanie nowych lub wtórnika tablicy (tablic) rejestracyjnych z tytułu zniszczenia" (BOI - 34)
  pobierz wniosek:
  lub
 2. Załączniki:
  • zwrot tablic
  • dowód rejestracyjny
  • karta pojazdu - jeśli była wydana,
  • złożenie przez właściciela stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań (BOI-36) - w przypadku, gdy utrata nastąpiła na skutek zgubienia,
   pobierz oświadczenie: lub
  • zaświadczenie z Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży tablic rejestracyjnych, w przypadku, gdy utrata nastąpiła na skutek kradzieży.
 1. Do wglądu:
  • polisa OC

II. OPŁATY:
W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Od ręki.
Czas oczekiwania na wyprodukowanie i dostarczenie dowodu rejestracyjnego z Warszawy - do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
Na okres konieczny do wykonania tablic indywidualnych i zabytkowych wydawane są tablice tymczasowe i pozwolenie czasowe.