drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

Wydawanie wtórnika licencji
na wykonywanie transportu drogowego

Podstawa prawna: art. 40 pkt.1, art.41 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088 ze zm.) oraz ,§ 4 ust. 4, § 8 i § 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2004r. Nr 159, poz. 1664)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o wydanie wtórnika licencji wykonywanie transportu drogowego (WDGiP - 17)
  pobierz wniosek:
  lub
 2. Załączniki:
  • Dokumenty potwierdzające fakt utraty licencji na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy w przypadku wpisania takich okoliczności do wniosku.
 3. Do wglądu:
  • dowód osobisty

II. OPŁATY:
W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGA:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w ............ wydziału prowadzącego sprawę.