drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola   lub

II. OPŁATY:
Nie pobiera się

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola można składać w ................ Wnioski rozpatrywane są podczas odbywających się raz w miesiącu posiedzeń komisji.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
...............

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem ............... w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI. UWAGI:
Na wniosku wymagana jest pieczątka z zakładu pracy przynajmniej jednego z rodziców.