KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

UZNANIE ŻOŁNIERZA LUB POBOROWEGO SŁUŻBY ZASTĘPCZEJ ZA SPRAWUJĄCEGO BEZPOŚREDNIĄ OPIEKĘ NAD CZŁONKIEM RODZINY

Podstawa prawna:art.39 ust. 1 pkt. 3 w zw. z art. 88 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 Nr 21, poz. 205 z późn. zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek o uznanie za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny
   lub 
 2. Załączniki:
  1. orzeczenie Obwodowej Komisji ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia lub orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych-o inwalidztwie członka rodziny- w wypadku gdy opieka ma być sprawowana nad inwalidą I grupy (osobą całkowicie niezdolną do pracy oraz niezdolną do samodzielnej egzystencji)
 3. Do wglądu:
  1. dowody osobiste zainteresowanych osób

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 7 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
............

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Żołnierz, poborowy z kartą powołania do wojska oraz poborowy służby zastępczej wnosi odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego,  za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w ............). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

 1. Przyjmowane są podania od poborowych służby zastępczej odbywających tę służbę oraz żołnierzy mających w ............ miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego dłużej niż 2 miesiące.
 2. W przypadku gdy opieka ma być sprawowana nad osobą w wieku powyżej 75 lat należy przedłożyć jej dowód osobisty bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów.
 3. Nie przyjmuje się podań od funkcjonariuszy policji i straży granicznej.
 4. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w ............