KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY

Podstawa prawna: art. 4 ust. 1, art. 5, art. 6, art. 9, art. 9a, art. 9b. art. 10, art. 11, art. 13 - w zw. z art. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Zgłoszenie pobytu stałego druk do pobrania w .............  
  (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka)
 2. Załączniki:
  • Oświadczenie obojga rodziców ustalające miejsce pobytu stałego dziecka 
     lub   
  • złożone i podpisane osobiście w obecności pracownika ............
   (w przypadku gdy dziecko zamieszkuje w innym miejscu)
 3. Do wglądu:
  • dowód osobisty
  • książeczka wojskowa (dotyczy osób podlegających ewidencji wojskowej)
  • decyzja o przydziale lokalu (umowa najmu) lub akt własności budynku mieszkalnego (wypis z księgi wieczystej) lub w przypadku dziedziczenia- dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku - oryginały dokumentów
  • akt urodzenia dziecka z adnotacją o wymeldowaniu z ostatniego miejsca pobytu stałego (dotyczy przybyłych spoza ............)
  • w przypadku pełnoletniej osoby poświadczenie wymeldowania, jeżeli poprzednie miejsce pobytu stałego było w innej gminie
  • prawomocne postanowienie sądu ustalające miejsce pobytu dziecka (gdy rodzice są rozwiedzeni lub mają różne miejsca pobytu stałego)

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Od ręki.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
............

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

 1. Osoba meldująca się powinna uzyskać na formularzu "zgłoszenie pobytu stałego":
  • potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez najemcę, właściciela lokalu
 2. Obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności najemcy, właściciela, którzy muszą okazać dokument stwierdzający tożsamość.
 3. Jeżeli akt notarialny dotyczy wyłącznie własności (wieczystego użytkowania) działki, należy okazać zgłoszenie do użytkowania budynku mieszkalnego lub zezwolenie na użytkowanie budynku (pomieszczenia) mieszkalnego - wydane przez organ nadzoru budowlanego.
 4. W przypadku braku zgody właściciela, najemcy lokalu  na zameldowanie należy złożyć podanie  -  wzór podania    lub