KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

Wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód

Podstawa prawna: art. 119 a ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 Nr 21, poz. 205) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe (Dz. U. z 2000 r., Nr 13, poz. 155).

I. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. "Wniosek o wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód" (WZKiOL-1)
  pobierz wniosek:
  ( lub )
 2. Załączniki:
  • Zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń wojskowych (wydaje dowódca jednostki wojskowej)
  • Zaświadczenie :
   • o wysokości zarobków netto za ostatnie trzy miesiące poprzedzające ćwiczenia wojskowe (wydaje pracodawca, wysokość zarobków netto za każdy miesiąc winna być wyliczona zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów Nr 155 z dn.01.02.2000r. Dz. U. Nr 13); z adnotacją zakładu pracy, że "wynagrodzenie za okres ćwiczeń nie zostało wypłacone";
   • o dochodzie uzyskanym z prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej za ostatni rok podatkowy poprzedzający ćwiczenia wojskowe (wydaje naczelnik urzędu skarbowego)
   • o utrzymywaniu się wyłącznie z działalności rolnej (wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta).

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 7 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

 1. Zaświadczenie o zarobkach powinno zawierać:
  • informację, że za okres ćwiczeń wojskowych wynagrodzenie nie zostało wypłacone
  • kwotę wynagrodzenia otrzymanego przez żołnierza rezerwy ze stosunku pracy lub stosunku służbowego za ostatnie 3 miesiące pełnego miesięcznego wymiaru czasu pracy poprzedzającego okres odbytych ćwiczeń wojskowych, podzieloną przez 90
   lub
  • kwotę dochodu uzyskanego przez żołnierza rezerwy z prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej za ostatni rok podatkowy poprzedzający okres odbytych ćwiczeń wojskowych, podzieloną przez 360.
 2. W skład kwot wynagrodzenia albo dochodu nie wchodzą:
  • obowiązkowe składki lub zaliczki pobierane lub należne i odprowadzane do właściwych organów na podstawie odrębnych przepisów z tytułu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych i zobowiązań podatkowych
  • udzielone nagrody oraz świadczenia lub dodatki finansowe albo wartość świadczeń otrzymywanych w naturze przysługujących żołnierzowi na podstawie odrębnych przepisów lub umów, a także wyroków sądowych lub decyzji administracyjnych.