KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

PODATKI - STWIERDZENIE NADPŁATY

Podstawa prawna: art. 75 § 1  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997r. z późniejszymi zmianami).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o żądanie stwierdzenia nadpłaty    lub

  2. Załączniki:

    • dokumenty potwierdzające słuszność żądania

II. OPŁATY:
W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 60 dni

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
............

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w ............) Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.