KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

USTALENIE I ODTWORZENIE AKTU STANU CYWILNEGO

Podstawa prawna: art. 34 - 35 i art. 70 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36, poz. 180 ze zmianami).


I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. jeden z wniosków
  • Wniosek o odtworzenie aktu urodzenia    lub
  • Wniosek o odtworzenie aktu małżeństwa   lub
  • Wniosek o odtworzenie aktu zgonu    lub
 2. Załączniki:
  • zaświadczenie z USC, w którym akt powinien się znajdować, stwierdzające zniszczenie lub zaginięcie ksiąg
  • posiadane dokumenty posiłkowe dotyczące osoby, której dane mają być stwierdzone w odtworzonym akcie
  • zaświadczenie z USC Warszawa-Śródmieście i Łódź-Śródmieście o niefigurowaniu aktu w księgach posiadanych przez te Urzędy - w przypadku, gdy zdarzenie miało miejsce poza obecnymi granicami kraju
 3. Dokumenty do wglądu:
  • dokument stwierdzający tożsamość

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa:

 • za wniosek - 5 zł.
 • za każdy załącznik - 0,50 zł.
 • za wydaną decyzję - 30 zł.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do miesiąca , w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
...............

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.